fbpx
FLIP Point parko taisyklės

FLIP Point parko

NAUDOJIMOSI VANDENS PARKO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 • 1. „FLIP Point“ vandens parkas (toliau – Vandens parkas) – tai laisvalaikio ir pramogų parkas, esantis adresu Labanoro 1b, Molėtai. Vandens parke įrengta vandens slidžių ir vandens lentų trasa, irklenčių nuoma, vandens dviračių nuoma, dviračių nuoma.
 • 2. Vandens parko operatorius (toliau – Operatorius) – UAB „Auksinis Savaitgalis“ (registracijos adresas Kalno g. 6, Molėtai, į. k. 304057877, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Utenos filialas).
 • 3. Lankytojas – kiekvienas Vandens parke esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka rezervavo plaukimo laiką vandens lenta, vandens slidėmis, vandens dviračiu, irklente ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Vandens parką jo darbo laiku.
 • 4. Šios taisyklės nustato Vandens parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Vandens parko operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vandens parko taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
 • 5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, priešingu atveju jam nesuteikiama teisė naudotis Vandens parko paslaugomis.
 • 6. Teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik rezervavęs laiką ir gavęs rezervacijos patvirtinimą ar kitais operatoriaus nustatytais teisėtais būdais patekęs į Vandens parką. Rezervacijų darymo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustatošios taisyklės ir informacija pateikta internetiniame portale www.flippoint.lt.
 • 7. Kiekvienas lankytojas, atlikęs rezervaciją ir / ar patekęs į Vandens parką kitais teisėtais ir operatoriaus nustatytais būdais privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis.  Laikoma, kad kiekvienas lankytojas, atvykęs ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais patekęs į Vandens parką, patvirtina, kad yra susipažinęs su Vandens parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Lankytojas patvirtina, kad su taisyklėmis yra supažindinti ir kartu su juo atvykę asmenys, kurie taip pat besąlygiškai įsipareigoja laikytis šių Taisyklių. Operatorius turi teisę, bet ne pareigą, papildomai reikalauti, kad lankytojai savo sutikimą su Vandens parko taisyklėmis išreikštų pasirašydami lankytojų, susipažinusių su Vandens parko paslaugų naudojimosi taisyklėmis, registracijos žurnale.
 • 8. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys.
 • 9. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus, ir Vandens parke lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo: 
  • 9.1. Vandens parko personalo nurodymu (kai Vandens parko personalas mano, kad tai yra būtina ar reikalinga), Vandens parke dėvėti apsaugos priemones (šalmas, gelbėjimosi liemenė ir pan.). Šiame taisyklių punkte nurodytas priemones lankytojai į Vandens parką gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti Vandens parke.
  • 9.2. kiekvieną kartą atėję į Vandens parką privalo pateikti Vandens parko personalui sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Vandens parke, t. y. kiekvieną kartą atėjus į Vandens parką turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas.
  • 9.3. laikytis šių Taisyklių reikalavimų. Šiame Taisyklių punkte nurodyti lankytojai turi teisę naudotis ne visomis Vandens parko paslaugomis. Informacija apie apribojimus turi teisę nurodyti Vandens parko personalas.
 • 10. Vaikai iki 12 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Vandens parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi. Šiame taisyklių punkte nurodytiems asmenims, kurie Vandens parke lankosi su juos prižiūrinčiais pilnamečiais asmenimis, ūgio apribojimas nėra taikomas, apsaugos priemonių reikalavimai yra privalomi.
 • 11. Vandens parko paslaugų kainas nustato operatorius. Kainos pateikiamos Vandens parko kasoje ir internetiniame puslapyje www.flippoint.lt.
 • 12. Lankytojai už Vandens parko paslaugas privalo atsiskaityti Vandens parke esančioje kasoje prieš arba po paslaugų suteikimo.
 • 13. Prieš įgydami teisę naudotis Vandens parko paslaugomis, lankytojai privalo operatoriaus nustatytais būdais ir tvarka patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių – tik tuomet jiems yra patvirtinama rezervacija ir leidžiama naudotis Vandens parko paslaugomis.
 • 14. Rezervacijos gali būti laikinai nedaromos: 
  • 14.1. dėl techninių kliūčių;
  • 14.2. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
  • 14.3. vykstant uždariems renginiams;
  • 14.4. kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.
 • 15. Dėl techninių kliūčių Vandens parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Tuo atveju Vandens parko paslaugų kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojams negrąžinami.
 • 16.  Vandens parko operatorius pasilieka teisę taikyti nuolaidas Vandens parko paslaugoms savo nuožiūra ir sprendimu. 
 • 17. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, Vandens parko kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
 • 18. Vandens parke galima išsinuomoti sportinį inventorių, apsaugas ar kitą inventorių už Vandens parko operatoriaus nustatytą kainą.
 • 19. Lankytojų Vandens parke pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar Vandens parko darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi Vandens parke arba perduodami teisės aktų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.
 • 20. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens parko zoną, jeigu to reikalauja Operatorius ar jo atstovas.
 • 21. Lankytojas turi teisę: 
  • 21.1. reikalauti, kad atsakingas Vandens parko darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis.
  • 21.2. naudotis Vandens parko paslaugomis tik atlikęs rezervaciją ir gavęs jos patvirtinimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis.
  • 21.3. naudotis savo inventoriumi, t. y. vandenlente ar vandens slidėmis, apsaugos priemonėmis (neskęstančia liemene ir šalmu). Šiuo atveju lankytojas prisiima visišką atsakomybę už inventoriaus tinkamumą ir kokybę bei privalo užtikrinti, kad šis inventorius nekeltų grėsmės lankytojo ir/ar trečiųjų  asmenų sveikatai ir gyvybei.
 • 22. Lankytojas įsipareigoja: 
  • 22.1. būdamas Vandens parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.
  • 22.2. vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Vandens parke.
  • 22.3. įvertinti savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Vandens parko paslaugomis bei su tuo susijusias rizikas.
  • 22.4. pareikalavus Operatoriui ar jo atstovams, palikti Vandens parko teritoriją.
  • 22.5. esant Vandens parko teritorijoje užtikrinti savo ir kartu esančių asmenų saugumą.
  • 22.6. naudotis Vandens parko paslaugomis tik sumokėjęs mokestį už naudojimąsi paslaugomis ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis.
  • 22.7. dėvėti neskęstančią apsauginę liemenę ir šalmą.
  • 22.8. pasinaudojęs išsinuomotu inventoriumi, lankytojas jį turi grąžinti į nuomos punktą tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą Operatoriaus.
  • 22.9. rūpintis savo asmeninių, taip pat ir iš Operatoriaus išsinuomotų daiktų saugumu.
  • 22.10. vykdyti kitus Operatoriaus ar jo atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Vandens parke.
 • 23. Operatorius turi teisę: 
  • 23.1. į Vandens parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
  • 23.2. į Vandens parką neįleisti asmenų ar juos pašalinti, jei jie yra neblaivus, nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių.
  • 23.3. bet kuriuo metu pakeisti Vandens parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
  • 23.4. pašalinti iš Vandens parko lankytojus, kurie, pažeidžia Vandens parko taisykles ar Vandens parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.
  • 23.5. stebėti Vandens parko teritoriją vaizdo kameromis .
  • 23.6. bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
 • 24. Operatorius įsipareigoja: 
  • 24.1. laikantis atitinkamų norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas Vandens parke.
 • 25. Vandens parko administracija rekomenduoja Vandens parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
 • 26. Atsižvelgiant į Vandens parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
 • 27. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis tik saugiai pritvirtinus akinius.
 • 28. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Vandens parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 • 29. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.
 • 30. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių taisyklių punktuose.
 • 31. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama: 
  • 31.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;
  • 31.2. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;
  • 31.3. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
  • 31.4. lipti ant Vandens parko mechanizmų (sistemų) ar kitaip gadinti bet kokį Vandens parke esantį inventorių;
  • 31.5. laipioti metalinėmis ar medinėmis konstrukcijomis;
  • 31.6. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros;
  • 31.7. asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus;
  • 31.8. atsinešti į Vandens parką alkoholinių gėrimų, maisto produktų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;
  • 31.9. rūkyti;
  • 31.10. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;
  • 31.11. šiukšlinti ir teršti Parko teritorijoje;
  • 31.12. fotografuoti ar filmuoti išskyrus atvejus kai gaunamas Operatoriaus leidimas;
  • 31.13. naudotis Parko paslaugomis be apsaugos priemonių ir / ar nesusipažinus su šiomis Taisyklėmis.
 • 32. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama lankytis: 
  • 32.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
  • 32.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Vandens parko, nekompensuojant už paslaugas sumokėto mokesčio;
 • 33. Atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, Vandens parke asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti Vandens parko paslaugomis, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių.
 • 34. Lankytojas, padaręs žalą Vandens parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 • 35. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
 • 36. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Vandens parko atstovui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 • 37. Lankytojui Vandens parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės (didelio neatsargumo arba tyčios), operatorius atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 • 38. Operatorius neatsako už lankytojo Vandens parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.
 • 39. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti. Taip pat neatlygina dėl prarastų ar sugadintų daiktų kilusią žalą.
 • 40. Operatorius savo nuožiūra už šių Taisyklių nesilaikymą ar bet kurį jų pažeidimą, Lankytojui gali skirti piniginę baudą –  100 EUR.
 • 41. Šios Taisyklės gali būti bet kuriuo metu keičiamos ir / ar papildomos operatoriaus sprendimu, skelbiant pakeistas ir / ar papildytas Taisykles internetiniame puslapyje www.flippoint.lt.

DĖKOJAME, KAD NAUDODAMIESI MŪSŲ PASLAUGOMIS LAIKOTĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ.

ATMINKITE, JOG TIK PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ VANDENS PARKO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!