fbpx

NAUDOJIMOSI VANDENS PARKO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 • 1. „FLIP Point“ vandens parkas (toliau – Vandens parkas) – tai laisvalaikio ir pramogų parkas, esantis adresu Labanoro 1b, Molėtai. Vandens parke įrengta vandens slidžių ir vandens lentų trasa, irklenčių nuoma, vandens dviračių nuoma, dviračių nuoma.
 • 2. Vandens parko operatorius (toliau – operatorius) – UAB „Auksinis Savaitgalis“ (registracijos adresas Kalno g. 6, Molėtai, į. k. 304057877, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Utenos filialas).
 • 3. Lankytojas – kiekvienas Vandens parke esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka rezervavo plaukimo laiką vandens lenta, vandens slidėmis, vandens dviračiu, irklente ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Vandens parką jo darbo laiku.
 • 4. Šios taisyklės nustato Vandens parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Vandens parko operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vandens parko taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
 • 5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, priešingu atveju jam nesuteikiama teisė naudotis Vandens parko paslaugomis.
 • 6. Teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik rezervavęs laiką ir gavęs rezervacijos patvirtinimą ar kitais operatoriaus nustatytais teisėtais būdais patekęs į Vandens parką. Rezervacijų darymo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustatyto šios taisyklės ir informacija pateikta internetiniame portale www.flippoint.lt.
 • 7. Kiekvienas lankytojas, atlikęs rezervaciją ir / ar patekęs į Vandens parką kitais teisėtais ir operatoriaus nustatytais būdais automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Vandens parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Operatorius turi teisę, bet ne pareigą, papildomai reikalauti, kad lankytojai savo sutikimą su Vandens parko taisyklėmis išreikštų pasirašydami lankytojų, susipažinusių su Vandens parko paslaugų naudojimosi taisyklėmis, registracijos žurnale.
 • 8. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys.
 • 9. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus, ir Vandens parke lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo:
  • 9.1. Vandens parko personalo nurodymu (kai Vandens parko personalas mano, kad tai yra būtina ar reikalinga), Vandens parke dėvėti apsaugos priemones (šalmas, gelbėjimosi liemenė ir pan.). Šiame taisyklių punkte nurodytas priemones lankytojai į Vandens parką gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti Vandens parke.
  • 9.2. kiekvieną kartą atėję į Vandens parką privalo pateikti Vandens parko personalui Vandens parko nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Vandens parke, t. y. kiekvieną kartą atėjus į Vandens parką turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas.
  • 9.3. laikytis Vandens parko atrakcionų naudojimo ir šių Taisyklių reikalavimų. Šiame Taisyklių punkte nurodyti lankytojai turi teisę naudotis ne visais Vandens parko atrakcionais. Informacija apie apribojimus naudotis atrakcionais yra nurodyta prie kiekvieno atrakciono arba ją turi teisę nurodyti Vandens parko personalas.
 • 10. Vaikai iki 12 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Vandens parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi. Šiame taisyklių punkte nurodytiems asmenims, kurie Vandens parke lankosi su juos prižiūrinčiais pilnamečiais asmenimis, ūgio apribojimas nėra taikomas, apsaugos priemonių reikalavimai yra privalomi.
 • 11. Vandens parko paslaugų kainas nustato operatorius. Kainos pateikiamos Vandens parko kasoje ir internetiniame puslapyje www.flippoint.lt.
 • 12. Lankytojai už Vandens parko paslaugas privalo atsiskaityti Vandens parke esančioje kasoje iš karto po paslaugų suteikimo.
 • 13. Prieš įgydami teisę naudotis Vandens parko paslaugomis, lankytojai privalo operatoriaus nustatytais būdais ir tvarka patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių – tik tuomet jiems yra patvirtinama rezervacija ir leidžiama naudotis Vandens parko paslaugomis.
 • 14. Rezervacijos gali būti laikinai nedaromos:
  • 14.1. dėl techninių kliūčių;
  • 14.2. kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.
 • 15. Dėl techninių kliūčių Vandens parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Tuo atveju Vandens parko paslaugų kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 • 16. Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, operatorius turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (invalidumo pažymėjimą, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).
 • 17. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, Vandens parko kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).
 • 18. Vandens parke galite išsinuomoti sportinį inventorių, apsaugas ar kita inventorių už operatoriaus nustatytą kainą.
 • 19. Lankytojų Vandens parke pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar Vandens parko darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi Vandens parke, arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 20. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens parko zoną, jeigu to reikalauja personalas.
 • 21. Lankytojas turi teisę:
  • 21.1. reikalauti, kad atsakingas Vandens parko darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis.
  • 21.2. naudotis Vandens parko paslaugomis tik atlikęs rezervaciją ir gavęs jos patvirtinimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis.
 • 22. Lankytojas įsipareigoja:
  • 22.1. būdamas Vandens parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.
  • 22.2. Vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Vandens parke.
 • 23. Operatorius turi teisę:
  • 23.1. į Vandens parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
  • 23.2. į Vandens parką neįleisti asmenų, jei jie yra neblaivus, nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių.
  • 23.3. bet kuriuo metu pakeisti Vandens parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
  • 23.4. pašalinti iš Vandens parko lankytojus, kurie, pažeidžia Vandens parko taisykles ar Vandens parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.
 • 24. Operatorius įsipareigoja:
  • 24.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas Vandens parke.
 • 25. Vandens parko administracija rekomenduoja Vandens parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
 • 26. Atsižvelgiant į Vandens parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
 • 27. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
 • 28. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Vandens parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 • 29. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.
 • 30. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių taisyklių punktuose.
 • 31. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama:
  • 31.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;
  • 31.2. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;
  • 31.3. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
  • 31.4. lipti ant atrakcionų mechanizmo ar kitaip gadinti Vandens parke esantį inventorių;
  • 31.5. laipioti metalinėmis konstrukcijomis;
  • 31.6. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros išskyrus vaikus, kurie atitinka taisyklių 1.9 punkte ir jo papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir Vandens parke lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų;
  • 31.7. nepilnamečiams asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus;
  • 31.8. atsinešti į Vandens parką alkoholinių gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;
  • 31.9. rūkyti;
  • 31.10. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;
 • 32. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama lankytis:
  • 32.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
  • 32.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,2 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Vandens parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;
 • 33. Atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, Vandens parke asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti atrakcionais, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių.
 • 34. Lankytojas, padaręs žalą Vandens parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 • 35. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
 • 36. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Vandens parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 • 37. Lankytojui Vandens parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • 38. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.
 • 39. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti.
 • 40. Šios Taisyklės gali būti bet kuriuo metu keičiamos ir / ar papildomos operatoriaus sprendimu, skelbiant pakeistas ir / ar papildytas Taisykles internetiniame puslapyje www.flippoint.lt.

Mes visuomet wake‘iname!
Rezervuok savo laiką FLIP Point'e!

Išsirink dieną ir sistemą

Sistema su
figūrom
Sistema be
figūrų

Išsirink laiką

Užpildyk asmens duomenis

Tavo rezervacija sėkmingai priimta

Rezervuoti kitą laiką

Apie FLIP Point

Tik 40 minučių nuo Vilniaus, o jausies kaip kitame pasaulio gale!

Mūsų vizija ir misija

Vizija - partrauklus aktyvaus, įdomaus ir šiuolaikiško vandens ir laisvalaikio praleidimo parkas.

Misija - kuriame regioninį sveiko laisvalaikio praleidimo parką, siūlydami kokybišką ir įvairų šiuolaikiškų vandens pramogų, maitinimo bei jaukios aplinkos kompleksą.

Teikiamos paslaugos

FLIP Point'e rasite pilnavertį vandenlenčių parko paslaugų asortimentą, reikiamos įrangos nuomą, kavinę, kurioje galėsite skaniai pavalgyti bei atsigaivinti.

Laisvalaikio zonoje galėsite žaisti stalo futbolą ar šildytis garinėje, saulės baterijomis "kūrenamoje" pirtyje, ar atsipūsti hamakų poilsio zonoje.

Mūsų vertybės

FLIP Point – vieta, kurioje lankytojai atvyksta atsipalaiduoti ir pasisemti teigiamų emocijų. Poilsiaujame, linksminamės ir skleidžiame džiugesį vieni kitiems.

Atstovaujame vienus kokybiškiausių prekės ženklų - Hyperlite, UNIT, Sesitec ir Mystic.

Draugiškumas ir socialinė atsakomybė

Kiekvienas mūsų parko svečias yra mūsų draugas, kuriam visada mielai ir pagarbiai padėsime, išmokysime ir aptarnausime.


Esame šio regiono dalis. Mums rūpi aplinkinių gerovė, todėl galvojame apie bendruomenę ir mūsų elgesys tai atspindi.

Darbo valandos:

12:00-22:00

Pirmadienis-Penktadienis

11:00-22:00

Šeštadienis-Sekmadieniais

Kaip rasti:

+370 655 44117

Adresas:

Labanoro 1b, Molėtai

prie Pastovio Ežero

GPS Koordinatės:

55.231749, 25.441439

Pramogų kainos

Neturi įrangos? O gal nori Sup‘o? Rinkis ir užsisakyk viską, ko reikia!

Savaitgaliais:

€20 / 20 minučių

€50 / 1 valanda

Darbo dienomis:

€17 / 20 minučių

€45 / 1 valanda

Įrangos nuomos kainos:

€5

vandenlentės nuoma

€5

hidro kostiumo nuoma